1. BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE LUB WYGRAĆ, NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANĄ.

2. Sponsor: nagrody jest Penny Lane Spółka z o.o.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia: W konkursie mogą wziąć osoby, które zarejestrują się na stronie https://www.organicaromas.pl/konkurs/ i mają ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do konkursu. Pracownicy, niezależni kontrahenci, stażyści, członkowie zarządu Penny Lane Sp. z o.o., ich odpowiednie podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, agencje reklamowe i promocyjne, dostawcy oraz członkowie ich najbliższej rodziny i/lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym każdego z nich, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

3. Zgoda na Regulamin: Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik zgadza się przestrzegać i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, a także oświadcza i gwarantuje, że spełnia wymagania dotyczące kwalifikowalności. Ponadto uczestnik zgadza się zaakceptować decyzje Sponsora jako ostateczne i wiążące w odniesieniu do treści tej kampanii. Wszelkie pytania, komentarze lub kwestie związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Sponsora.

4. Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Penny Lane Spółka z o. o. ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa. NIP 113 295 27 84 , KRS 368372311 kontakt – info@organicaromas.pl.
Dane osobowe, gromadzone są tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przekazania ewentualnych nagród zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych) z dnia 27.04.2016, jak również ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane gromadzone są oraz przechowywane na czas trwania konkursu oraz do momentu wyłonienia zwycięzcyi przekazania nagrody.Administrator informuje, że osobom biorącym udział w Konkursie, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na podanie danych, sprostowanie, usunięcie danych i złożenia skargi do organu nadzorczego..

5. Okres przyjmowania zgłoszeń: Udział w loterii rozpoczyna się 11.10.2021r. o godzinie 15.00i kończy się 31.10.2021r o godz. 22.00 . Zgłoszenia przesłane przed lub po upływie okresu zgłoszeń nie będą uwzględniane.

6.Jak wziąć udział: Udział w Konkursie musi zostać zgłoszony poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza online dostępnego na stroniehttps://www.organicaromas.pl/konkurs/. Zgłoszenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w konkursie aby kwalifikować się do wygrania nagrody. Zgłoszenia, które są niekompletne lub nie są zgodne z zasadami lub specyfikacjami Konkursu, mogą zostać zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania Sponsora. Należy podać wymagane informacje. Nie można brać udziału w konkursie więcej razy niż jest to wskazane, używając wielu adresów e-mail, tożsamości lub urządzeń w celu obejścia zasad. Jeśli użyjesz oszukańczych metod lub w inny sposób spróbujesz obejść zasady Konkursu, Twoje zgłoszenie może zostać zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania Sponsora.

7.Nagrody: ZwycięzcaKonkursuotrzyma następujące nagrody:
1 zwycięzca otrzyma dyfuzor nebulizujący Mobile Mini 2.0 kolor szary firmy Organic Aromas (przybliżona wartość detaliczna 465 PLN)

Zastąpienie nagrody gotówką lub inną nagrodą nie jest dozwolone, chyba że Sponsor podejmie taką decyzję. Nagroda jest niezbywalna. Zastąpienie nagrody lub przekazanie/przeniesienie nagrody na inne osoby lub żądanie ekwiwalentu pieniężnego nagrody przez Zwycięzcę jest niedozwolone. Przyjęcie nagrody stanowi zgodę Sponsora na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz zgłoszenia Zwycięzcy do celów reklamowych i handlowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Rozstrzygnięcie konkursu: Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych punktów za wykonane zadania konkursowe. W przypadku uzyskania jednakowej, najwyższejliczby punktów przez kilku uczestników – nagrodzony zostanie uczestnik, który zdaniem Sponsora jest autorem najbardziej ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe – “dlaczego warto używać dyfuzor nebulizujacy?”

9 .Wybór zwycięzcy i powiadomienie: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 14 dni od daty zakończenia. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od wyłonienia zwycięzcy. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Zwycięzcę powiadomień z powodu spamu, wiadomości-śmieci lub innych ustawień-zabezpieczeń, ani za podanie przez Zwycięzcę nieprawidłowych lub w inny sposób niedziałających informacji kontaktowych. Jeśli nie można skontaktować się ze Zwycięzcą, nie kwalifikuje się on, nie odbierze nagrody w ciągu 7 dni od momentu wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody lub nie odeśle na czas wypełnionego i podpisanego oświadczenia o przyjęciu nagrody, nagroda może przepaść, a Zwycięzca może zostać wybrany w zastępstwie. Jakiekolwiek naruszenie niniejszegoregulaminu przez zwycięzcę, według wyłącznego uznania Sponsora, spowoduje dyskwalifikację zwycięzcy jako zwycięzcy, a wszystkie przywileje zwycięzcy zostaną natychmiast odebrane.

10. Prawa przyznane przez Uczestnika: Poprzez wprowadzenie opinii lub komentarza,Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sponsor ma prawo,do publikowania i wykorzystania treści opinii i komentarza na stronie internetowej www.organicaromas.pl w zakładce: blog oraz konkurs oraz w mediach społecznościowych.

11. Zasady i warunki: Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia konkursu, jeśli wirus, błąd, nieautoryzowana interwencja człowieka, oszustwo lub inna przyczyna pozostająca poza kontrolą Sponsora zakłóci lub wpłynie na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub prawidłowy przebieg konkursu. W takich przypadkach Sponsor może wybrać zwycięzcę (zwycięzców) spośród kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych przed i/lub po podjęciu działań przez Sponsora, jeśli jest to właściwe. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania według własnego uznania każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować procesem zgłoszeń, działaniem konkursu lub strony internetowej albo narusza niniejszy regulamin. Sponsor ma prawo, według własnego uznania, w celu zachowania integralności , do unieważnienia zgłoszeń z dowolnego powodu, w tym między innymi: wielokrotnych zgłoszeń od tego samego użytkownika z różnych adresów IP; wielokrotnych zgłoszeń z tego samego komputera w ilości przekraczającej dozwoloną zgodnie z zasadami ; lub użycia botów, makr, skryptów lub innych środków technicznych do dokonania zgłoszenia. Wszelkie próby uczestników mające na celu celowe uszkodzenie jakiejkolwiek strony internetowej lub podważenie legalnego działania konkursu mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. Jeśli taka próba zostanie podjęta, Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

12 Spory: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawnych prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Penny Lane Sp. z o.o.

13 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani związany z serwisami Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn ani żadnymi innymi sieciami społecznościowymi, które są używane do udostępniania loterii. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane Sponsorowi Konkursu, a nie Facebookowi, Twitterowi, Instagramowi, Snapchatowi, YouTube, Redditowi, Pinterestowi, LinkedIn lub innym serwisom społecznościowym

16 Akceptacja zasad: Biorąc udział w Konkursie, potwierdzasz, że zapoznałeś się, zaakceptowałeś i zgadzasz się z wszystkimi oficjalnymi zasadami, warunkami i postanowieniami.